De Plausus-Verlag deelt mir an Zukunft mat, wann ee Stéck,
wat ech iwwersat hunn, opgefouert gëtt. Natierlech just wann de Veräin
dat beim Verlag ugefrot huet.
Esou kann ech dat hei publizéieren an Dir gitt gewuer wou a wéini wat fir ee Stéck gespillt gëtt.

(wann ech ee Flyer gemailed kréien, setzen ech deen och gär heihinn)